Строкова військова служба – не бажання, а обов’язок громадянина України


(Інформація військового комісара Тячівського районного військового комісаріату до громадян України призовного віку – мешканців Тячівського району)
Відповідно до пункту 17 частини першої статті 106 Конституції України та Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" на виконання Указу Президента України №33/2018 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2018 році» Тячівський районний військовий комісаріатрозпочинає проведення заходів щодо організації проведення призову громадян України на строкову військову службу у квітні-травні 2018 року.
Перш за все, підкреслюю, що юнаки, які будуть призвані в армію в 2018 році, не допускаються до участі в антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей. Цей момент прямо прописаний у військовій доктрині України та рішенні Ради Національної Безпеки України - солдати строкової служби потрапляють під дію принципу неучасті в бойових операціях.
Відповідно до чинного законодавства України та Указу Президента України, призову на строкову військову службу у квітні-травні 2018 року підлягають громадяни України чоловічої статі придатні за станом здоров’я до військової служби в мирний час, яким  до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старші особи, які не досягли 27-річного граничного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.
У ході підготовки до проведення весняного призову посадовими особами Тячівського районного військового комісаріату та уповноваженими особами місцевих органів самоврядування в березні 2018 року проводиться оповіщення та виклик громадян України призовного віку до військового комісаріату для проходження призовної комісії, тобто - медичного огляду, лікування, додаткового обстеження, всебічного вивчення призовників та як наслідок - призначення до складу визначених команд для відправлення у військові частини для проходження строкової військової служби.
Відправка молодого поповнення з районного військового комісаріату до військових частин розпочнеться з квітня 2018 року.
З 18 років призовник зобов’язаний з’явитися до військкомату для визначення його відношення до військової служби, але, акцентую Вашу увагу, відправці для проходження строкової військової служби до військових частин підлягають юнаки, яким виповнилося 20 років. До речі, вісімнадцяти річні юнаки мають право за власним бажанням та за власноручно написаною заявою бути призваними на службу. На сьогоднішній день терміни проходження строкової військової служби складають 18 місяців, а для призовників маючих вищу освіту (спеціаліст або магістр) – 12 місяців.
Статтею 21 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» визначено питання матеріального забезпечення громадян України у зв’язку з призовом на військову службу. Частиною першою цієї статті передбачено, громадянам України, які призиваються на строкову військову службу виплачується грошова допомога у розмірі двох мінімальних заробітних плат за рахунок коштів Державного бюджету України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Кожний юнак призовного віку повинен чітко усвідомити та розуміти свій обов’язок до проходження строкової служби, відповідальність за ухилення від проходження строкової військової служби.
Крім того, інформую, що відповідно до п.8 статті 15 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» призовники, яким надійшла повістка районного військового комісаріату на прибуття до призовної дільниці для проходження призовної комісії, зобов’язані з’явитися в пункт і в строк, визначені в повістці.
У разі якщо за будь-яких обставин повіcтка не надійшла, громадяни призовного зобов’язаніз’явитисядо призовної дільниці в десятиденний строк з початку відповідного чергового призову.
Призовників, які ухиляються від виконання військового обов'язку, рішенням районної призовної комісії буде оголошено у розшук, відносно них будуть застосовані заходи затримання та доставки до військового комісаріату, притягнення до відповідальності, встановленої законом. Нагадую, що умисна втеча від військової служби карається жорстоко, злісних порушників чекає кримінальна відповідальність та в’язниця терміном до трьох років.
Разом з тим акцентую увагу і підкреслюю, що відповідні органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ та організацій, у тому числі навчальних закладів, незалежно від підпорядкування і форм власності зобов'язані на вимогу військових комісаріатів сповіщати призовників і військовозобов'язаних про їх виклик до військових комісаріатів, забезпечувати своєчасне прибуття за цим викликом, у семиденний строк повідомляти районний військовий комісаріат про прийняття на роботу (навчання) та звільнення з роботи (навчання) призовників і військовозобов'язаних.
Крім того, необхідно зазначити, що відбулися зміни в законодавстві щодо призову на строкову військову службу.
Але кожен громадянин України призовного віку повинен розуміти і дотримуватися вимог чинного законодавства України – для отримання права на звільнення від призову або надання відстрочки від призову він повинен надати до військового комісаріату для прийняття рішення призовною комісією належним чином оформлені документи, які засвідчують його право на надання відстрочки чи то звільнення від призову на строкову військову службу. Зрозуміло, якщо військовий комісаріат не має даних щодо певного призовника, то районна призовна комісіяне може прийнятизаконного рішення щодо звільнення призовника від призову. Тому виклику і прибуттю у військкомат підлягають всі призовники, відносно яких необхідно прийняти рішення щодо їх відношення до військової служби.
За останніми оновленнями законодавства, від призову на строкову військову службу в мирний час звільняються громадяни України:
  • які визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби в мирний час;
  • які до дня відправлення на строкову військову службу досягли 27-річного віку;
  • які виконали обов’язки служби у військовому резерві протягом строків першого та другого контрактів;
  • батько або мати, рідний (повнорідний, неповнорідний) брат або сестра яких загинули, померли або стали інвалідами під час проходження військової служби або зборів військовозобов'язаних;
  • які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;
  • які були засуджені за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження волі, у тому числі із звільненням від відбування покарання;
  • яким після закінчення вищих навчальних закладів присвоєно військові (спеціальні) звання офіцерського (начальницького) складу.
Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам за рішенням районної призовної комісії відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» за сімейними обставинами, станом здоров'я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності.
Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за їх бажанням надається призовникам, які мають:
1) непрацездатних батька і матір чи одинокого непрацездатного батька (одиноку непрацездатну матір) або непрацездатних осіб, під опікою, піклуванням чи на утриманні яких перебував призовник, або осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування, якщо вони не мають інших працездатних осіб - громадян України, зобов'язаних відповідно до законодавства їх утримувати;
2) неповнолітніх рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер або непрацездатних рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер незалежно від їх віку, якщо вони не мають інших працездатних осіб, крім призовника, зобов'язаних відповідно до законодавства їх утримувати;
3) одинокого батька або одиноку матір, у яких на утриманні перебувають двоє чи більше неповнолітніх дітей, до досягнення старшим із них повноліття за умови офіційного працевлаштування призовника;
4) дитину віком до трьох років або дитину старшу трьох років, яка виховується без матері у зв'язку з її смертю або за рішенням суду;
5) двох і більше дітей;
6) дитину-інваліда;
7) дружину-інваліда;
8) вагітну дружину.
Крім того, відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за власним бажанням може надаватися призовнику, який є особою з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
У разі якщо призову на строкову військову службу підлягають кілька синів одночасно, відстрочка може надаватися одному з них за їх бажанням з урахуванням пропозиції батьків на час проходження строкової військової служби братами, до звільнення в запас одного з них.
Районна призовна комісія може прийняти рішення про надання призовнику відстрочки від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами, незважаючи на небажання призовника нею скористатися, виходячи при цьому з того, що його призов може суттєво погіршити матеріальне становище осіб, яких відповідно до законодавства він повинен утримувати.
Відстрочка від призову на строкову військову службу за станом здоров'я на строк до одного року надається призовникам, які визнані під час медичного огляду тимчасово непридатними до військової служби.
Відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти на весь період навчання надається громадянам призовного віку, які навчаються:
у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання. У разі досягнення такими призовниками 21-річного віку відстрочка втрачає силу;
у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти;
у середніх або вищих духовних навчальних закладах з денною формою навчання;
в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.
Право на відстрочку від призову на строкову військову службу для здобуття освіти також мають громадяни України, які в рамках міжнародних договорів України навчаються у навчальних закладах інших держав.
Громадяни призовного віку, які перервали навчання у зв'язку з отриманням академічної відпустки, реалізують право на академічну мобільність, а також які поновлені у закладі вищої освіти, право на надану відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачають.
У разі переведення призовників, які навчаються у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, для навчання в інший вищий навчальний заклад із зазначеною формою навчання право на відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачається.
Також відстрочка від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності надається таким громадянам призовного віку:
педагогічним працівникам з повною вищою освітою, основним місцем роботи яких є загальноосвітні навчальні заклади, за умови повного навантаження на займаній посаді, - на весь період їх роботи за спеціальністю;
медичним працівникам, за умови повного навантаження на займаній посаді, - на весь період їх роботи за фахом у сільській місцевості;
священнослужителям, які закінчили вищі або середні духовні навчальні заклади і займають посаду в релігійних організаціях, що діють за статутом (положенням), зареєстрованим у встановленому порядку, - на час виконання обов’язків священнослужителя;
сільським, селищним, міським головам - на строк виконання ними цих повноважень;
особам, які мають науковий ступінь кандидата (доктора) наук та працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь, - на весь період їх роботи за цією спеціальністю;
резервістам - на весь період служби у військовому резерві;
поліцейським - на весь період їх служби.
Зазначаю, що відстрочка від призову на строкову військову службу також надається призовникам, яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або стосовно яких кримінальна справа розглядається судом, - до прийняття відповідного рішення.
Призовники, яким надано відстрочку від призову на строкову військову службу, зобов'язані щороку до 1 жовтня подавати у районний військовий комісаріат документи, що підтверджують їх право на відстрочку.
Призовники, які втратили підстави для надання відстрочки від призову на строкову військову службу, а також особи, які не мають права на відстрочку або підстав для звільнення від призову на строкову військову службу, передбачених статтями 17 та 18 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», і не призвані з різних причин на строкову військову службу у встановлені строки, повинні бути призвані під час здійснення чергового призову.
Військовий комісар Тячівського районного військового комісаріату, підполковник І.М.Тищук.
?19.02.2018 року?

Коментарі

Додати коментар

Залишити коментар

оновити, якщо не видно коду