Службі зайнятості 30 років: історія становлення Тячівського районного центру зайнятості


21 грудня 1990 року прийнято постанову Ради Міністрів УРСР за № 381 «Про створення Державної служби зайнятості в Українській РСР». 
З ме­тою реалізації питань, пов’язаних із ре­гулюванням зайнятості населення густо­населеного району, ор­ганізації профе­сійної орієнтації, профе­сійного навчання, соціального захисту та соціальної під­тримки осіб, які втра­тили роботу чи ба­жали її змінити та на підставі рішення Закарпат­ської обласної ради народних депутатів за № 3 від 10 січня 1991 року виконав­чим комітетом Тячів­ської районної ради народних депутатів було прийнято рі­шення про лік­відацію бюро по працевлаштуванню населення, яке діяло з 1988 року при Тячівському райвиконкомі (керівник С.М.Зизень) і ство­рення на його базі Тя­чівського районного центру зайнятості. 
Сформований колек­тив Тячівського ра­йонного центру зайня­тості перевели в орендовані приміщення готелю «Тиса» по вул. Гагаріна, 1.
З 1993 до листопада 1999 року Тя­чівський районний центр зайнятості очо­лював ЮрійВасильович Левко, а з лю­того 2000 по липень 2005 року – Ми­кола Петрович Подвич. 
У жовтні 2000 року укомплектований колектив район­ного центру зайнятостіперейшов у бу­динок по вул. Пролетарській, 2, де пра­цює й сьогодні.
У вересні 2005 року директором Тя­чівського районного центру зайнятостінаселення став Іван Петрович Ковач, який до того п’ять роківпрацював засту­пником директора. У 2008 році було по­будовано та введено в дію ще одне ад­міністративне приміщення в смт. Дубове, в якому можна отримати всі послуги, що надає служба зайнято­сті. Очолює колек­тив у даному адмінп­риміщенні заступник директора Тячів­ського районного центру зайнятостіІван Петрович Носа. З  тра­вня 2011 року директором центру зайнятості є Василь ВасильовичКушілка.
Служба зайнятості Тячівського ра­йону всю роботу будує, виходячи з умов, які на сьогодні склалися на ринку праці. Співпраця з роботодавцями є найважливішою передумовою якісного вирішення головного завдання служби зайнятості –працевлаштування громадян. Легалізація трудових відносин та заробітної плати, ліквідація прихованої зайнятості – це актуальні та важливі питання, які стоять перед службою зайнятості протягом 30 років.
Державна служба зайня­тості по­стійно під­вищує якість надання послуг і розміри соціаль­них гарантій безробітних і шукачів роботи, ма­теріально підтримує підприємницьку іні­ціативу, сприяючи розвитку малого та середньогобізнесу.  Як посередникна ринку праці між безробі­тним і роботодавцем служба зайнятості може досягти вагомих результатів ро­боти лише завдяки взає­модії з соціаль­ними партнерами – об’єднаними територіальними громадами, роботодав­цями району.
Серед пріоритетних напрямків діяльності є: надання консультаційних та інформаційних послуг, сприяння в підборі підходящої роботи, виплата допомоги по безробіттю, в тому числі і одноразова її виплата для зайняття підприємницькою діяльністю, тим самим сприяючи розвитку малого і середнього бізнесу. Ми намагаємося підвищити мотивацію до праці, активізацію пошуку роботи самими безробітними, ведемо моніторинг вільних робочих місць, пропонуємо безробітним та шукачам роботи працевлаштування на вакантні робочі місця.
Знайти підходящу роботу в стислі строки, в межах транспортної доступності, згідно освіти та досвіду роботи -  це основне завдання фахівців відділу організації працевлаштування населення. Завдяки професійним та злагодженим діям працівників протягом останніх 10 років 13 тис. осіб були працевлаштовані.
Поряд з працевлаштуванням на по­стійні робочі місця пріоритетним напрям­ком соціального захисту не­зайнятого на­селення є організація оплачуваних гро­мадських робіт, які за­безпечують тимча­сову зайнятість. Центр зайнятост і приді­ляє значну увагу таким роботам на всіх підготовчих ета­пах: від консультативної підтримки до безпосередньої організації робіт та під­бору безробітних, згідно з по­требами роботодавця. На роботи, які не­суть сус­пільно-корисну спрямованість та відпо­відають потребам територіальних гро­мад,  за останнє десятиріччя  діяльності використано понад1млн. 300 тис. гри­вень з коштів Фонду.
Одним з найголовніших напрямів у роботі районного центру зайнятості є співпраця з роботодавцями. Не випадково для служби зайнятості роботодавець – це клієнт номер один. На сьогоднішній день переважна більшість ринкоутворюючих підприємств району стали постійними клієнтами та соціальними партнерами  служби зайнятості.
При наданні послуг працездатному населенню виявляється, що в системі його життєвих цінностей знижується зна­чимість та цінність професійної праці. Людям бракує психологічної гото­вності до зміни професії, професійного вибору, навчання, адаптації в новому колективі. Усе це підтверджує значимість та актуа­льність профорієнтаційної роботи, яку проводять працівники центру зайнятості.
Якість орга­нізації професійного навчання без­робіт­них розглядається,  як запорука під­готовки кваліфікованих кадрів.  За сприяння служби зайнятості населення в районі з 2010 року пройшли безкоштовне навчання більше 3 тисяч безробітних, з них  майже 92 відсотки – вдалося працевлаштувати пі­сля здобуття нової про­фесії.
На виконання Програми державної служби зайнятості щодо професійної орієнтації школярів фахівцями нашого центру проводиться профорієнтаційна робота з учнівською молоддю. З цією метою з педагогічними, культосвітніми працівниками організовуються заходи на профорієнтаційну тематику. Найбільш популярними серед учнів є: «Ярмарки кар’єри», акції «Випускник», «Дні відкритих дверей», «Професіографічні екскурсії», презентації професій. З метою поглибленого вивчення учнівською молоддю Тячівської ОТГ історії рідного краю, його унікальних природних та культурно – історичних пам’яток, нами, спільно з фахівцями районної бібліотеки створено клуб «Зелені мандри».
В рамках профінформаційних групових заходів, проводяться постійно діючі семінари для безробітних та шукачів роботи з орієнтації на службу в Збройних Силах України, прикордонних військах та Національної поліції за участі представників відповідних структур.
Допомагати людям – це наш професійний обов’язок. Адже до служби зайнятості звертаються громадяни, які не можуть працевлаштуватися, шукають роботу, а це означає, що вони чекають підтримки і періоди, часто не знаючи де заробити кошти для забезпечення сім’ї.
Районна служба зайнятості всеозброєна сучасними пріори­тетами і маєчітковизначену ціль на перспективу – всіма силами сприяти безробітному населенню реалізувати себе на ринку праці. 
З нагоди професійного свята вітаю фахівців Тячівського районного центру зайнятості, які щодня сумлінно надають послуги громадянам, ветеранів служби, окремі з яких віддали роботі в службі не один десяток років.
Бажаю всім міцного здоров’я, щасті, благополуччя та невичерпної життєвої енергії.
 Василь Кушілка, директор Тячівського РЦЗ

Коментарі

Додати коментар

Залишити коментар

оновити, якщо не видно коду